Úroveň členstva zmeniť

Vybrali ste úroveň členstva DATABÁZA CVIKOV NA 1 MESIAC .

Cena za členstvo je 6.90€ každých30Dni

Máte zľavový kód? Kliknite sem a zadajte svoj zľavový kód.

VITNESS ČLENSTVO
Informácie o účte Máte už účet? Prihláste sa tu
NECHAJTE TÚTO PRÁZDNINU
Fakturačná adresa

Informácie o platbe Akceptujeme Visa a Mastercard

Plaťte kreditnou kartou

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

internetového portálu vitness.sk pri poskytovaní Služby digitálnej knižnice Programy

(ďalej len „Podmienky“)

I. Úvod

Prevádzkovateľom a súčasne aj vlastníkom internetového portálu vitness.sk (ďalej len „Portál“) je Michal HavelkaVITNESS, miesto podnikania Bratislava, Kupeckého 516/3, IČO: 52 099 253, DIČ: 1124932996, zapísaný v registri fyzických osôb v športe vedenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod č.  2018/69:1853-31B0 (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „my“).

Týmito Podmienkami sa spravujú naše vzájomné práva a povinnosti pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní služieb na diaľku, ktorých predmetom je poskytovanie Služby digitálnej knižnice Programy prostredníctvom Portálu.

Používaním Portálu resp. jeho príslušných funkcionalít vyjadrujete svoju vôľu a súhlas s dodržiavaním Podmienok.

V prípade ak nechcete byť viazaný týmito Podmienkami, nemali by ste Portál používať. Ak budete Portál napriek svojmu nesúhlasu s Podmienkami využívať alebo ak budete Portál využívať v rozpore s Podmienkami, prosím vezmite na vedomie, že v súvislosti s akoukoľvek ujmou alebo škodou spôsobenou alebo súvisiacou s takýmto používaním Portálu nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Ak nerozumiete niektorým ustanoveniam týchto Podmienok alebo ak je Vám v súvislosti s Podmienkami alebo Službami poskytovanými a zmluvami uzatváranými prostredníctvom Portálu čokoľvek nejasné, prosím neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle: [+421 910 477 444] alebo elektronicky prostredníctvom príslušného formulára umiestneného na Portálu alebo prostredníctvom e-mailovej adresy [[email protected]].

II. Vymedzenie pojmov

Klient je fyzická osoba, ktorá prostredníctvom Portálu uzatvorila Zmluvu k digitálnej knižnici Programy.

Občiansky zákonník je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Poplatok je cena konkrétnej varianty prístupu do digitálnej knižnice Programy tak, ako je definovaný v čl. III bod 2. týchto Podmienok.

Poskytovateľ (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Registračné údaje sú údaje poskytované Užívateľom pri Registrácii v rozsahu vymedzenom v čl. 3 Pravidiel spracúvania osobných údajov na Portáli, ktoré sú dostupné tu

Registrácia je elektronická registrácia Užívateľa do databázy Portálu, a to vyplnením Registračných údajov prostredníctvom online elektronického formulára dostupnom na Portáli.

Služba digitálnej knižnice Programy je službou poskytovanou Prevádzkovateľom Klientovi na základe Zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie prístupu k digitálnej knižnici Programy Klientovi Prevádzkovateľom za Poplatok počas príslušného časového obdobia.

Spotrebiteľ (kupujúci) je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Programy je digitálnym obsahom (knižnicou) audiovizuálnych záznamov usporiadaných do série kondičných a silových tréningov, vrátane odporúčaní športového trénera v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy.

Užívateľ je akákoľvek osoba, ktorá užíva Portál, bez ohľadu na platnú Registráciu na Portáli

Údaje Klienta sú údaje poskytované Klientom nad rámec Registračných údajov, ktoré Klient poskytuje Prevádzkovateľovi v súvislosti s uzatvorením Zmluvy, a to v rozsahu vymedzenom v čl. 3 Pravidiel spracúvania osobných údajov na Portáli, ktoré sú dostupné tu

Zákon o ochrane spotrebiteľa je zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách na diaľku je zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluva je zmluva o poskytovaní služieb digitálneho predplatného k digitálnej knižnici Programy prostredníctvom Portálu medzi Prevádzkovateľom, ako Poskytovateľom a Klientom, ako Spotrebiteľom, ktorej predmetom je digitálny prístup Klienta k digitálnemu obsahu Programy za Poplatok počas príslušného predplateného obdobia

III. Uzatvorenie Zmluvy

 1. Uzatvoreniu Zmluvy predchádza Registrácia Klienta na Portáli a následné vyplnenie a zaslanie objednávky Klienta prostredníctvom objednávkového formulára dostupného na Portáli (ďalej len „Objednávka“), v ktorej Klient realizuje objednávku prístupu k digitálnej knižnici Programy prostredníctvom stránky Portálu s názvom „Programy“. 

 1. Stránka „Programy okrem bližšej slovnej a grafickej špecifikácie súčastí digitálnej knižnice Programy obsahuje aj výšku poplatku stanoveného Prevádzkovateľom za jednotlivú variantu prístupu k digitálnej knižnici Programy. Poplatok za jednotlivé varianty prístupu k digitálnej knižnici Programy je určený nasledovne:

 • OBJEM A SILA 90 DENNÝ PRÍSTUP – 49,90 EUR 
 • OBJEM A SILA DOŽIVOTNÝ PRÍSTUP - 79,90 EUR
 • VYRYSOVAŤ 90 DENNÝ PRÍSTUP  – 49,90 EUR 
 • VYRYSOVAŤ DOŽIVOTNÝ PRÍSTUP - 79,90 EUR
 • DATABÁZA CVIKOV 1 MESIAC - 9,90 EUR
 • DATABÁZA CVIKOV 3 MESIACE - 24,90 EUR

 1. Po výbere konkrétnej varianty prístupu k digitálnej knižnici Programy a po kliknutí na „Objednať“  je Klient vyzvaný aby sa prihlásil do svojho konta vytvoreného Registráciou na Portáli, resp. vytvoril svoje konto na Portáli Registráciou, v prípade ak ešte nedisponuje vlastným kontom.

 1. Po prihlásení do konta Klienta je Klient vyzvaný k vyplneniu fakturačných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónné číslo a e-maile a vyplneniu údajov platobnej karty Klienta platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány Stripe. Po výbere spôsobu platby Poplatku je Klient vyzvaný k úhrade Poplatku, a to kliknutním na tlačidlo “Odoslať”.

 1. V prípade, ak chce Klient zrušiť Objednávku, stačí ak Klient, ešte pred kliknutím na tlačidlo “Odoslať” opustí objednávkový formulár a jeho Objednávka bude resetovaná a všetky Klientom zadané údaje vymazané.

 1. Pre vylúčenie pochybností platí, že uzatvorením Objednávky Klient vyjadruje svoj súhlas s týmito Podmienkami.

 1. Po zrealizovaní úhrady Poplatku a riadnom pripísaní Poplatku na účet Prevádzkovateľa je Klientovi sprístupnená Služba digitálnej knižnice Programy, a to v predplatenom rozsahu a na predplatené obdobie.

IV. Programy

 1. Klient odoslaním Objednávky prostredníctvom Portálu prejavuje svoju vôľu o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní Služby digitálnej knižnice Programy s Prevádzkovateľom za Poplatok na príslušné obdobie, s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku.

 1. Prevádzkovateľ, po doručení Objednávky a pripísaní Poplatku, ktorého výška je Klientovi oznámená prostredníctvom Portálu v priebehu prípravy Objednávky (ako je opísané vyššie v čl. III. týchto Podmienok), v stanovenej lehote a v celom jej rozsahu na účet Prevádzkovateľa bezodkladne, najneskôr však do 48 hodín poskytnutie Služby digitálnej knižnice Programy potvrdí prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke Klienta (ďalej len „Potvrdenie“). 

 1. Pre vylúčenie pochybností, Zmluva je uzatvorená a Služba digitálnej knižnice Programy úplne poskytnutá doručením Potvrdenia zo strany Prevádzkovateľa Klientovi. 

 1. Prevádzkovateľ nemá povinnosť a Klient nemá právny nárok na uzatvorenie Zmluvy a Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek až do momentu doručenia Potvrdenia Klientovi ním odoslanú Objednávku odmietnuť, a teda Zmluvu s Klientom neuzatvoriť, a to bez udania dôvodu. V takomto prípade sa Prevádzkovateľ zaväzuje vrátiť Klientovi Klientom uhradený Poplatok. 

 1. Uzatvoriť Zmluvu s Prevádzkovateľom môže iba fyzická osoba – nepodnikateľ, plne spôsobilá na právne úkony. 

 1. Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Klientom vyplývajúce zo Zmluvy sa riadia Podmienkami a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, predovšetkým ustanoveniami Občianskeho zákonníka v spojení so Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách na diaľku. 

 1. Klient berie na vedomie, že odoslaním Objednávky, doručením Potvrdenia ani uzatvorením Zmluvy mu nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov Prevádzkovateľa alebo iných osôb. 

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vystaviť a doručiť Klientovi všetky potrebné daňové doklady súvisiace s uzatvorením Zmluvy.

V. Odstúpenie od Zmluvy

 1. Klient berie na vedomie, že od Zmluvy nemôže podľa ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách na diaľku odstúpiť, nakoľko Prevádzkovateľ na základe výslovného súhlasu Klienta poskytol Službu digitálnej knižnice Programy okamihom doručenia Potvrdenia s tým, že Klient v Objednávke vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením takéhoto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy. Úplným poskytnutím Služby digitálnej knižnice Programy sa pritom rozumie okamih doručenia Potvrdenia Klientovi podľa čl. IV. bod 2 a 3 týchto Podmienok.

 1. Klient pred odoslaním Objednávky výslovne prostredníctvom príslušnej funkcie potvrdí, že požiadal o začatie poskytovania Služby digitálnej knižnice Programy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Služby digitálnej knižnice Programy, a to po poučení zo strany Prevádzkovateľa.  

 1. Prevádzkovateľ týmto poučuje Klienta, že v prípade začatia poskytovania Služby digitálnej knižnice Programy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Služby digitálnej knižnice Programy alebo ak Klient o poskytnutie Služby digitálnej knižnice Programy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Služby digitálnej knižnice Programy požiada, Klient udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby digitálnej knižnice. Programy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Služby digitálnej knižnice Programy stráca právo na odstúpenie od Služby digitálnej knižnice Programy. Úplným poskytnutím Služby digitálnej knižnice Programy sa pritom rozumie okamih doručenia Potvrdenia záujemcovi čl. IV. bod 2 a 3 týchto Podmienok.

 1. Z predpisov na ochranu spotrebiteľa vyplýva, že Klient nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak jej predmetom je (i) poskytnutie Služby, (ii) ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom záujemcu (spotrebiteľa) a (iii) Klient (spotrebiteľ) vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí Služby. 

VI. Informovanie spotrebiteľa

 1. Prevádzkovateľ jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom v priebehu vyhotovovania Objednávky prostredníctvom Portálu Klienta ešte pred odoslaním Objednávky informoval o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných a iných podmienok tak, že Prevádzkovateľ záujemcovi v súlade s predpismi na ochranu spotrebiteľa oznámil nasledujúce informácie: 

 • charakter a podmienky Služby digitálnej knižnice Programy a jej poskytnutia/uzatvorenia, sú bližšie špecifikované na Portáli, v týchto Podmienkach;  
 • obchodné meno a miesto podnikania Prevádzkovateľa sú uvedené v úvode Podmienok; 
 • telefónne číslo Prevádzkovateľa a ďalšie údaje, dôležité pre kontakt Klienta ako spotrebiteľa s Prevádzkovateľom sú uvedené v bode v úvode Podmienok a na Portáli; 
 • adresa, na ktorej môže Klient uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet v súvislosti s službou digitálnej knižnice Programy sa nelíši od adresy uvedenej v úvode týchto Podmienok;
 • cenník Služby digitálnej knižnice Programy poskytovanej Prevádzkovateľom je dostupný na nahliadnutie vždy pri špecifikácii daného produktu a umiestnený na Portáli. Celková cena za Službu digitálnej knižnice Programy vrátane príslušnej DPH (Prevádzkovateľ nie je platcom DPH) je Klientovi oznámená pri vypĺňaní Objednávky a je uvedená na Portáli pri jej rekapitulácii ešte pred jej odoslaním zo strany Klienta; 
 • pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely poskytnutia Služby digitálnej knižnice Programy, sa nevyužíva číslo Služby so zvýšenou tarifou;
 • platobné podmienky a lehota, do ktorej sa Prevádzkovateľ zaväzuje poskytnúť Službu digitálnej knižnice Programy sú uvedené Podmienkach;  
 • informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov záujemcov sú uvedené Podmienkach a reklamačnom poriadku dostupnom na Portáli alebo tu;
 • odoslaním Objednávky dáva Klient súhlas s poskytnutím Služby digitálnej knižnice Programy ako odplatnej Služby v rozsahu definovanom v Podmienkach;  
 • informácia o možnosti (práve) Klienta (spotrebiteľa) odstúpiť od Služby digitálnej knižnice Programy je upravená Podmienkach a bližšie špecifikované v dokumentoch, na ktoré Podmienky odkazujú;
 • Prevádzkovateľ zodpovedá za vady poskytnutej Služby digitálnej knižnice Programy podľa príslušných právnych predpisov. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku k Službe digitálnej knižnice Programy podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný predpis. Poučenie o zodpovednosti je uvedené v Podmienkach;
 • dĺžka trvania Služby digitálnej knižnice Programy a podmienky jej skončenia sú uvedené v Podmienkach. Služba digitálnej knižnice Programy sa poskytuje počas obdobia v závislosti od konkrétnej varianty Služby digitálnej knižnice Programy, vo vzťahu ku ktorej Klient uzatvoril Zmluvu.
 • Klient je povinný vykonať úhradu Poplatku vopred, a to v rámci vypĺňania Objednávky, v opačnom prípade Služba digitálnej knižnice Programy nebude poskytnutá;
 • Prevádzkovateľ sa neriadi kódexmi správania v zmysle Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“);
 • informácia o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu: elektronický obsah je zasielaný ako súčasť Potvrdenia, ostatné informácie sú uvedené na Portáli a v týchto Podmienkach;  
 • informácia o kompatibilite elektronického obsahu prostredníctvom obsahu „hardware“ a „software“, o ktorých Prevádzkovateľ vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné: kompatibilita funkcionality Portálu s bežne dostupnými internetovými prehliadačmi a zariadeniami (PC, tablet, smartfón). 
 • informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov: Klient je oprávnený za účelom riešenia prípadných sporov medzi ním a Prevádzkovateľom využiť prostriedky určené zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“). V takomto prípade sa Klient môže obrátiť na subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), alebo právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/obchod/ochranaspotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1) alebo spor riešiť prostredníctvom príslušnej ODR platformy  (webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false). Prevádzkovateľ odporúča, aby sa Klient pred samotným využitím mimosúdneho riešenia sporu prostredníctvom vyššie uvedených subjektov, so svojimi požiadavkami obrátil priamo na Prevádzkovateľa a to buď osobne, poštou, telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom formulára dostupného na Portáli alebo zaslaním  e-mailovej správy na adresu  [[email protected]].

 1. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k poskytnutiu Služby digitálnej knižnice Programy sú zrejmé z týchto Podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný ako aj zo samotného Webu resp. jednotlivých krokov v rámci Objednávky. V záujme bezpečnosti odporúčame, aby Klient pri objednávke Služby digitálnej knižnice Programy a osobitne počas procesu platby Poplatku využil bezpečné a chránené internetové pripojenie. 

 1. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie Objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb operátora využívaného záujemcom. 

VII. Zodpovednosť za vady a poučenie o zodpovednosti za vady 

 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že služby digitálnej knižnice Programy bude poskytovať v kvalite, ktorú je možné rozumne očakávať s prihliadnutím na ich povahu, účel, odmenu za jej poskytovanie a podmienky používania.

 1. Klient nemá práva z vadného plnenia, ak sa jedná o vadu, ktorú sám spôsobil.  

 1. Zodpovednosť Prevádzkovateľa za vady poskytnutej Služby sa riadi Občianskym zákonníkom pričom táto zodpovednosť nastupuje ako dôsledok porušenia povinnosti Prevádzkovateľa zabezpečiť riadne plnenie Služby digitálnej knižnice Programy alebo správne vyúčtovať Poplatok. 

 1. Ak Prevádzkovateľ neposkytne Službu digitálnej knižnice Programy riadne a poskytnuté plnenie má chyby, vznikajú Prevádzkovateľovi okrem zodpovednosti za vady i nové povinnosti, korešpondujúce s príslušnými právami záujemcu ako spotrebiteľa (napr. právo na úhradu nevyhnutných nákladov, vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie a pod.). 

 1. V prípade ak Služba digitálnej knižnice Programy nebola poskytnutá kvalitne pričom existujúca chyba je odstrániteľná, má Klient právo na jej bezplatné odstránenie (napríklad nedoručenie kompletného Potvrdenia, chyby v písaní a počítaní a pod.).  

 1. Pri neodstrániteľných vadách, t.j. takých, ktoré bránia riadnemu užívaniu účelu danej služby, má Klient právo na poskytnutie novej služby (ak je to vzhľadom na okolnosti možné) alebo zrušenie poskytovania Služby digitálnej knižnice Programy. Pod novým poskytnutím služby môže sa rozumie jej zopakovanie, t.j. opätovné poskytnutie Služby digitálnej knižnice Programy na pôvodne zvolené obdobie. Pod jednostranným zrušením Služby digitálnej knižnice Programy sa rozumie zrušenie automatickej obnovy Služby digitálnej knižnice Programy po uplynutí predplateného obdobia. Voľbu kompenzácie podľa prvej vety tohto bodu realizuje Klient na základe vlastného subjektívneho výberu.

 1. V prípade právnych vád plnenia (a ak sa jedná o vadu, za ktorú Prevádzkovateľ zodpovedá, ak neprichádzajú do úvahy nároky podľa predchádzajúcich odsekov), je Klient oprávnený od Služby digitálnej knižnice Programy odstúpiť. 

 1. Za reklamáciu sa považuje uplatnenie práv zo zodpovednosti Prevádzkovateľa za vady poskytovanej Služby. Právo zo zodpovednosti za vady poskytovanej Služby digitálnej knižnice Programy je Klient povinný u Prevádzkovateľa uplatniť bez zbytočného odkladu, hneď ako chybu zistí (pri doručení Potvrdenia), najneskôr však do 30 dní od kedy sa o vzniku tejto skutočnosti Klient dozvedel. Neuplatnenie práv zo zodpovednosti za vady v stanovenej lehote má za následok ich zánik, ak zákon neustanovuje inak. Uplatnením nároku zo zodpovednosti za vady nie je dotknutý nárok záujemcu na náhradu škody, ktorá z vady vznikla.  

 1. Klient má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady. Toto právo treba uplatniť u Prevádzkovateľa najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť vady; inak právo zanikne. 

 1. Klient má právo na primerané finančné zadosťučinenie, ak svoje práva, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady, úspešne uplatní na súde. 

VIII. Reklamácia

 1. Reklamáciu musí Klient uplatniť písomne na adrese Prevádzkovateľa uvedenú v úvode Podmienok alebo e-mailom na adrese [[email protected]]. V reklamácií je Klient povinný uviesť svoje identifikačné údaje, ako sú meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rovnako je povinný jasným a zrozumiteľným spôsobom opísať reklamované skutočnosti, priložiť podklady preukazujúce Klientove tvrdenia a uviesť práva, ktoré si Klient v rámci reklamácie uplatňuje. Bez riadnej identifikácie Klienta bude Prevádzkovateľ považovať reklamáciu za anonymnú a nebude sa ňou zaoberať. Ak bude reklamácia neúplná alebo nezrozumiteľná, Prevádzkovateľ vyzve Klienta na odstránenie týchto nedostatkov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požiadať Klienta o poskytnutie súčinnosti pri vybavovaní reklamácie a v prípade ak ju Klient neposkytne, Prevádzkovateľ rozhodne o vybavení reklamácie len na základe dostupných podkladov. Opakovanou reklamáciou, podanou tým istým predkladateľom (Klientom) v rovnakej veci, ak táto neobsahuje žiadne nové skutočnosti, sa Prevádzkovateľ nebude zaoberať. 

 1. Prevádzkovateľ pri uplatnení reklamácie vydá Klientovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Prevádzkovateľ potvrdenie o uplatnení reklamácie doručí Klientovi ihneď. Ak okamžité doručenie potvrdenia nie je možné, doručí potvrdenie bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie Prevádzkovateľ nemusí doručovať, ak má Klient možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.  

 1. V prípade ak Klient uplatní reklamáciu, Prevádzkovateľ alebo ňou poverený zamestnanec alebo určená osoba poučí Klienta o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka. Prevádzkovateľ alebo ňou poverený zamestnanec na základe rozhodnutia Klienta o tom, ktoré z týchto práv Klient uplatňuje, určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie presiahnuť lehotu 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.  

 1. V prípade, ak lehota na vybavenie reklamácie márne uplynie, má Klient právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na poskytnutie Služby digitálnej knižnice Programy v inom rozsahu, t. j. na iné obdobie za zodpovedajúci Poplatok.

 1. Orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je: Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava..  

 1. V prípade, ak by Klient ako spotrebiteľ nebol spokojný so spôsobom, ktorým bola vybavená jeho reklamácia alebo ak by sa domnieval, že boli porušené jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľ vo vzťahu k službe poskytovanej Prevádzkovateľom so žiadosťou o nápravu (ďalej aj len „Žiadosť“).  

 1. V prípade ak je na Žiadosť o nápravu odpovedané zamietavo alebo na ňu Klient nedostane odpoveď do 30 dní odo dňa jej odoslania, Klient môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle Zákona o alternatívnom riešení sporov (ak sa jedná o spory na ktoré sa tento zákon vzťahuje) a to príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v tomto prípade Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam týchto subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a spotrebiteľ tento taktiež nájde na: http://www.mhsr.sk/obchod/ochranaspotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativnehoriesenia-spotrebitelskych-sporov) alebo má možnosť podať návrh prostredníctvom tzv. platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú nájde na: www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 1. Prevádzkovateľ, jeho zamestnanci alebo poskytovatelia licencií pre Prevádzkovateľa v žiadnom prípade nenesú nad mieru ustanovenú platnými právnymi predpismi zodpovednosť za akýkoľvek ušlý zisk, za akúkoľvek stratu dát alebo informácií, za akékoľvek náklady, majetkové škody, osobnú ujmu, prerušenie podnikania ani za akékoľvek škody, bez ohľadu na titul a spôsob ich zapríčinenia a to vrátane prípadu, že ak bola Prevádzkovateľ upovedomená o možnosti takýchto škôd. V prípadoch, v ktorých pripadá do úvahy obmedzenie zodpovednosti, je zodpovednosť Prevádzkovateľa a jeho zamestnancov obmedzená do výšky uhradeného Poplatku. 

 1. Prevádzkovateľ zodpovedá výlučne za škody, ktoré vznikli jej zavinením, pričom princíp objektívnej zodpovednosti je vylúčený, pokiaľ právne predpisy neurčia inak. 

 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nefunkčnosť alebo nepoužiteľnosť Služby digitálnej knižnice Programy v dôsledku nesprávneho používania alebo kombinácie vplyvov technického vybavenia, programového vybavenia a/alebo škodlivých programov.

 1. Viac informácii o postupe vybavenia reklamácie je uvedených v reklamačnom poriadku, ktorý nájdete tu

IX. Vyhlásenia Klienta

 1. Uhradením Poplatku a odoslaním Objednávky Prevádzkovateľovi Klient vyhlasuje a zaručuje sa, že je plne spôsobilý na objednanie a prijatie Služby digitálnej knižnice Programy, že všetky údaje, ktoré poskytuje Prevádzkovateľovi sú pravdivé, úplné, presné a správne, pričom si je vedomý, že Prevádzkovateľ nezodpovedá za uvedenie nesprávnych údajov a za škodu tým spôsobenú. Klient rovnako vyhlasuje a zaručuje sa, že sa pred použitím Portálu dôkladne zoznámil s týmito Podmienkami a rovnako tak i so všetkými ďalšími podmienkami, na ktoré je v týchto Podmienkach odkazované, akceptuje ich a zaväzuje sa nimi riadiť. Klient tiež vyhlasuje, že sa oboznámil so špecifikáciou ním zvolenej varianty Služby digitálnej knižnice Programy, a že zaslaním Objednávky je táto pre neho záväzná.

 1. Klient odoslaním Objednávky a zaplatením Poplatku udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas a žiada ho, aby s poskytovaním Služby digitálnej knižnice Programy začal ihneď po odoslaní Objednávky, aj keď ešte záujemcovi (spotrebiteľovi) neuplynula lehota na odstúpenie od zmluvy podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

 1. Klient (spotrebiteľ) vyhlasuje, že bol Prevádzkovateľom riadne poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby digitálnej knižnice Programy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Služby digitálnej knižnice Programy stráca právo na odstúpenie od Služby digitálnej knižnice Programy. Klient berie na vedomie, že Služba digitálnej knižnice Programy sa považuje za úplne poskytnutú okamihom doručenia Potvrdenia záujemcovi podľa bodu 10 a 11 Podmienok.

 1. Klient taktiež berie na vedomie, že náklady, ktoré mu vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s objednaním Služby digitálnej knižnice Programy, ako sú náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory, prípadne zasielanie SMS správ, stiahnutie elektronických aplikácií a iné, si hradí Klient sám a to podľa ním dohodnutých podmienok s dodávateľmi, resp. poskytovateľmi týchto služieb pre záujemcu.  

 1. Klient je povinný pri využívaní Portálu dodržiavať právne predpisy, je povinný vždy rešpektovať práva Portálu aj tretích osôb, najmä pri nakladaní s autorskými dielami a inými predmetmi práv duševného vlastníctva.  

 1. Klient na vedomie, že okrem iného nesmie:
  1. užívať Portál v rozpore s Podmienkami;
  2. užívať ktorúkoľvek časť Portálu na podnikateľské (obchodné) účely;
  3. zneužívať, blokovať, modifikovať alebo inak meniť akúkoľvek súčasť Webu, alebo sa o to pokúsiť alebo narušiť stabilitu, chod alebo dáta Portálu;
  4. používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku Portálu. Portál je možné užívať iba v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných záujemcov alebo Prevádzkovateľa, a ktorý je v súlade s jeho určením a technickými možnosťami. 

 1. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Klienta, nepravdivosti vyhlásenia Klienta uvedenom v Podmienkach, zodpovedá Klient Prevádzkovateľovi za akúkoľvek škodu, ktorá Prevádzkovateľovi v tomto dôsledku vznikne.

X. Ochrana osobných údajov a využívanie cookies

 1. Ochrana osobných údajov sa vzťahuje na Klientov a Užívateľov. Prevádzkovateľ Portálu spracúva osobné údaje o Klientoch a Užívateľoch ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom Portálu nájdete tu

 1. Tento Portál využíva súbory cookies. Pravidlá používania cookies aplikované v prostredí Portálu nájdete tu.

XI. Autorské práva

 1. Portál je autorským dielom i databázou v zmysle Autorského zákona nad ktorými vykonáva všetky majetkové práva Prevádzkovateľ.  

 1. Obsah Portálu nie je možné uchovávať, upravovať, šíriť ani k nemu vykonávať iné majetkové práva, s výnimkou prípadov ak by k takémuto konaniu udelila Prevádzkovateľ vopred svoj písomný súhlas. 

XII. Záverečné ustanovenia

 1. Prístup na Portál a jeho používanie je bezplatné. Klient (Užívateľ) však sám znáša a hradí svoje vlastné náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s realizáciou prístupu a s používaním Portálu (t.j. náklady na internetové pripojenie a pod.), a to podľa ním dohodnutých podmienok s operátormi týchto služieb. 

 1. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitosť prístupu na Portálu, za jeho bezchybnosť a bezpečnosť. Prevádzkovateľ rovnako nezodpovedá za škodu spôsobenú záujemcovi pri realizácii prístupu a užívaní Portálu, vrátane prípadnej škody vzniknutej pri sťahovaní dát zverejnených na Portáli, škody spôsobené prerušením prevádzky, poruchou Portálu, počítačovými vírusmi, škodu v dôsledku straty dát, zisku, neoprávneného prístupu k prenosom a dátam záujemcov, či škody vzniknuté v súvislosti s využitím informácií zverejnených na Portáli. Kliknutím na niektoré odkazy na Portáli môže dôjsť k opusteniu Portálu a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov alebo na iné webové stránky Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť prístup záujemcu na Portál.

 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za reklamu alebo propagáciu prevádzkovanú akoukoľvek treťou osobou prostredníctvom Portálu. 

 1. Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe alebo v súvislosti s Portálom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup a použitie Portálu realizované. Pokiaľ je alebo sa stane niektoré z ustanovení Podmienok neplatným alebo neúčinným, namiesto takýchto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok.

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený vydať nové Podmienky alebo ich zmeniť. Prevádzkovateľ informuje záujemcov a používateľov Webu o zmene Podmienok na Portáli, prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby sa s aktuálnym znením Podmienok mohli títo bez ťažkostí oboznámiť.  

 1. Nové Podmienky nadobúdajú účinnosť okamihom ich zverejnenia na Portáli a nahrádzajú ich predchádzajúce znenie pričom v prípade Objednávok sa budú aplikovať na Objednávky zaslané po nadobudnutí ich účinnosti. 

 1. Vzťahy neupravené týmito Podmienkami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

 1. Akékoľvek a všetky spory medzi Prevádzkovateľom a Klientmi budú riešené všeobecnými súdmi Slovenskej republiky alebo subjektom alternatívneho riešenia sporov uvedeným v týchto Podmienkach. 

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od [30.4.2021].

***